GWARANCJA

 

 

Firma Królak ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za zakupione przez niego towary na zasadach rękojmi (art.556 i następnych Kodeksu Cywilnego), jeżeli wada ujawni się przed upływem n/w od momentu wydania towaru Klientowi.

 

 

1. Gwarancja dotyczącą nakrętek, śrub, szpilek mocujących:

 

arrow-15x12 Okres gwarancji z tytułu rękojmi: 2 lata ( z wykluczeniem przedsiębiorców )

 

 

2. Gwarancja dotyczącą nakrętek, śrub zabezpieczających:

 

arrow-15x12 Okres gwarancji z tytułu rękojmi: 2 lata ( z wykluczeniem przedsiębiorców )

 

 

3. Gwarancja dotycząca pierścieni centrujących:

 

arrow-15x12 Okres gwarancji z tytułu rękojmi: 1 rok ( z wykluczeniem przedsiębiorców )

 

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJĘ

 

arrow-15x12 Uszkodzeń mechanicznych, wynikających z braku zastosowania się do zaleceń producenta.

 

arrow-15x12 Pokrycia galwanicznego.

 

arrow-15x12 Elementów wklejanych.

 

 

Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, lub zrealizowanej usługi.

 

Reklamację można zgłosić w następujących formach do wyboru:

 

 

a. Telefonicznej dzwoniąc pod numer: +48 22 786 55 78

 

b. Mailowej wysyłając wiadomość na adres: info@firma-krolak.com.pl

 

c. Odsyłając reklamowany produkt na własny koszt na adres:

 

Firma Królak

ul. Mariańska 29

05-530 Góra Kalwaria

 

W opisie reklamacji należy podać:

 

arrow-15x12 Informacje, i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju, i daty wystąpienia wady.

 

arrow-15x12 Żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży, lub oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

arrow-15x12 Swoje dane kontaktowe - ułatwi to, i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Należy pamiętać, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia, i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

Reklamacje produktów rozpatrujemy natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, szybkość działania w takich sytuacjach stawiamy na 1-wszym miejscu. Niemniej jednak Firma Królak, z przyczyn niezależnych ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego zakupionego towaru może zająć do 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Stanowisko Firmy, zawierające informacje o podjętych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji, zostanie przesłane na wskazany przez Klienta adres do korespondencji, lub adres poczty elektronicznej. Jeżeli Firma Królak nie zajmie stanowiska we wskazanym terminie, żądania Klienta uznaje się za uzasadnione.

 

Koszty związane z reklamacją tj. koszty wysyłek, w pierwszym etapie, nadanie reklamowanego produktu na Nasz adres leży po stronie klienta. Po otrzymaniu produktu, weryfikujemy stan faktyczny względem zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli wina leży po stronie produktu, bądź Naszej pokrywamy całkowity koszt przesyłek, zwracając poniesione przez klienta koszty przelewem tradycyjnym, na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Natomiast jeżeli reklamacja jest bezpodstawna, koszty obsługi reklamacji tj. koszt wysyłek ponosi klient.

 

Reklamacje rozpatrujemy w sposób, w jaki sami lubimy być obsługiwany w takich sytuacjach, a co nie często się zdarza. Rozumiemy, że sytuacja związana z reklamowaniem produktu wprowadza dyskomfort dla obu stron transakcji, w związku z tym staramy się, by proces przebiegał rzetelnie. Z racji, iż reklamacji mamy znikomą ilość, zazwyczaj rozpatrywane są pozytywnie na korzyść klienta.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu ewentualnej wady sprzedanego przez Nas produktu, oraz uprawnień Klienta związanych z reklamacją na podstawie ustawowej - z tytułu rękojmi.

 

Podstawa, i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu.

 

Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu:

 

Uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

 

1) Grupa: obniżenie ceny/zwrot pieniędzy

 

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad, albo usuniemy wadę.

 

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez Nas wymieniony, lub naprawiany, albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad, lub usunięcia wady.

 

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Nas.

 

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, lub nieobjęta gwarancją.

 

2) Grupa: naprawa/wymiana

 

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, można żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

 

W przypadku braku zgody Klienta na zaproponowany sposób załatwienia reklamacji przez Firma Królak, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.